Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

Regulamin organizacyjny Senatu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SENATU UNIWERSYTETU WARMI?SKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sk?ad Senatu oraz jego kompetencje okre?la ustawa z dnia 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym. (Dz. U. Nr 65. poz. 385), ustawa z 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmi?sko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) oraz Statut Uniwersytetu.

Senat wykonuje swoje zadania na posiedzeniach oraz mi?dzy posiedzeniami przy pomocy wy?onionych ze swego sk?adu komisji; Senat wykonuje swoje zadania we wspó?dzia?aniu z radami wydzia?ów.

Oprócz uprawnie? i zada? okre?lonych w ustawie o szkolnictwie wy?szym i w statucie Senat posiada tak?e uprawnienia opiniodawcze. Rektor mo?e zwróci? si? do Senatu o opini? w ka?dej sprawie, któr? uzna za wa?n? ze wzgl?du na dobro Uniwersytetu.

II.. POSIEDZENIA SENATU

Posiedzenia Senatu odbywaj? si? zgodnie z przyj?tym przez Senat planem pracy nie rzadziej ni? raz na dwa miesi?ce, z wyj?tkiem okresu wakacji letnich.

Posiedzenia nie przewidziane w planie pracy s? posiedzeniami nadzwyczajnymi.

Posiedzenie Senatu zwo?uje rektor ustalaj?c jednocze?nie dzie? i godzin? jego otwarcia oraz projekt porz?dku obrad. Zawiadomienie powinno nast?pi? najpó?niej na siedem dni przed terminem posiedzenia.

Nadzwyczajne posiedzenie Senatu mo?e by? zwo?ane na ??danie co najmniej 1/5 sk?adu osobowego Senatu. Zwo?anie posiedzenia nadzwyczajnego powinno nast?pi? w ci?gu 3 dni od dnia zg?oszenia wniosku.

5.  Obrady Senatu s? jawne.

6. Ze wzgl?du na przedmiot obrad w posiedzeniu mog? uczestniczy? zaproszeni     go?cie. Zaproszeni go?cie maj? prawo zabierania g?osu na posiedzeniu Senatu.

7. Obradom Senatu przewodniczy rektor.

8. W razie nieobecno?ci rektora obradom przewodniczy wyznaczony prorektor.

9. Z posiedzenia Senatu sporz?dza si? protokó?, który udost?pnia si? do wgl?du    osobom zainteresowanym. Osoby te mog? wnie?? uwagi do protoko?u w celu    ewentualnego sprostowania jego tre?ci. Protokó? podpisuje rektor.

III . PODEJMOWANIE UCHWA?

1. Uchwa?y Senatu zapadaj? zwyk?? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co     najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków Senatu.

2. Uchwa?y Senatu dotycz?ce przyj?cia i zmiany statutu zapadaj? wi?kszo?ci?     2/3 g?osów statutowego sk?adu Senatu po zasi?gni?ciu opinii zwi?zków     zawodowych dzia?aj?cych w uczelni.

3. Uchwa?y Senatu wymagaj? zapisu w rejestrze uchwa? opinie natomiast     rejestrowane s? w protokó?ach z posiedze?.

4. G?osowanie jest jawne. Tajne g?osowanie zarz?dza si? w sprawach dotycz?cych     zaopiniowania wniosków o mianowanie osób na stanowisko profesora     zwyczajnego lub mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

   O wprowadzeniu tajno?ci g?osowania w innych sprawach decyduje     ka?dorazowo Senat.

5. Senat uchyla uchwa?? rady wydzia?u niezgodn? z przepisami ustawowymi lub     statutem oraz mo?e uchyli? uchwa?? rady wydzia?u naruszaj?c? wa?ny interes     Uniwersytetu.

6. Rektor zawiesza uchwa?y sprzeczne z ustaw? b?d? statutem, lub gdy godz? one     w dobro szko?y i kieruje je do ponownego rozpatrzenia.

7. W razie podj?cia przez Senat uchwa?y niezgodnej z przepisami ustawowymi lub     statutem Uniwersytetu, rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu     dni zwo?uje posiedzenie Senatu celem ponownego rozpatrzenia uchwa?y. Je?eli     Senat nie zmieni albo nie uchyli uchwa?y rektor przekazuje j? Ministrowi     Edukacji Narodowej.

8. W razie podj?cia przez Senat uchwa?y naruszaj?cej wa?ny interes     Uniwersytetu rektor zawiesza jej wykonanie i w terminie czternastu dni zwo?uje     posiedzenie Senatu w celu ponownego rozpatrzenia uchwa?y.

    Uchwa?a wchodzi w ?ycie, je?eli Senat wi?kszo?ci? co najmniej 3/4 g?osów przy     udziale co najmniej 2/3 swojego statutowego sk?adu wypowie si? za jej     utrzymaniem.

IV. KOMISJE

1. Senat w drodze uchwa?y powo?uje sta?e komisje, okre?laj?c w uchwale zakres     i kierunki ich dzia?alno?ci.

2. W razie potrzeby Senat mo?e powo?ywa? tak?e komisje dora?ne.

3. Senat mo?e powo?a? w sk?ad komisji osoby spoza swojego grona.

4. Przy wykonywaniu swoich zada? komisje korzystaj? z pomocy specjalistów     z poszczeg6lnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

5. Komisje badaj? problemy w zakresie swojej w?a?ciwo?ci i przedstawiaj?     Senatowi wnioski, stanowiska lub opinie.

6. Powo?anie nowych komisji, zmiana nazw i zakresu dzia?ania komisji ju?     istniej?cych wymaga uchwa?y Senatu.

V . POSTANOWIENIA KO?COWE

1. Zmiany regulaminu wprowadza Senat w drodze uchwa?y.

2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem uchwalenia go przez Senat.


Ta strona by?a odwiedzana 598 razy (w tym z UWM 5 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-07-01
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa